โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น

เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์

กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกัญชงเมล็ด

ปลูกกัญชงเมล็ดในประเทศไทย

คู่มือ/เอกสาร

755,714

จำนวนต้นกล้าคงเหลือ

244,286

จำนวนต้นกล้าที่จอง

122,143

จำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน