โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น

เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์

กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกัญชงเมล็ด

ปลูกกัญชงเมล็ดในประเทศไทย

คู่มือ/เอกสาร

790,988

จำนวนต้นกล้าคงเหลือ

209,012

จำนวนต้นกล้าที่จอง

104,506

จำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน