โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น

เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์

กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกัญชงเมล็ด

ปลูกกัญชงเมล็ดในประเทศไทย

คู่มือ/เอกสาร

755,700

จำนวนต้นกล้าคงเหลือ

244,300

จำนวนต้นกล้าที่จอง

122,150

จำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน