โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น

เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์

กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ปิดรับลงทะเบียนรับต้นกล้าแล้ว!!

แต่สามารถ ​walk in มารับได้ครั้งสุดท้าย

วันที่ 9-13 มกราคม 25​66


ช่วงเวลารับต้นกล้ากัญชา กัญชง

# รอบ จากวันที่ ถึงวันที่
Lot1 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565
Lot2 สิงหาคม 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565
Lot3 กันยายน 26 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
Lot4 ตุลาคม 31 ตุลาคม 2565 4 พฤศจิกายน 2565
Lot5 พฤศจิกายน 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565
Lot6 ธันวาคม 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566

พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกัญชงเมล็ด

ปลูกกัญชงเมล็ดในประเทศไทย

คู่มือ/เอกสาร

401,388

จำนวนต้นกล้าคงเหลือ

598,612

จำนวนต้นกล้าที่จอง

299,306

จำนวนครัวเรือนที่ลงทะเบียน